“Företag utbildar alldeles för mycket - men saknar kompetens”

Kompetens är mer än dina utbildningar, det är också din motivation, din vilja, din kunskap och dina färdigheter. Kompetens innebär både hårda och mjuka delar: den kompetens som består av certifikat och den kompetens som består av erfarenhet. Därför behöver kompetens både beskrivas och dokumenteras oavsett bransch.

Oavsett hård eller mjuk kompetens så måste den delas. Det är affärskritiskt. Som arbetsgivare vill du känna dig trygg i att du har rätt kompetens i rätt tid; att du har rätt personer till förfogande inom en viss tidsram.

Gunnar Bergström är grundare av Falagrett och har länge jobbat med utbildning, men det som intresserar honom är inte utbildningsinsatserna utan allt som ligger runtomkring: hur företag planerar sina medarbetares kompetens och hur behov uppstår.

“Internt hanteras kompetens på fel sätt och vi lägger ner arbete och tid på fel saker. Jag har sett mycket kompetens som aldrig tas tillvara på. Att använda den kompetens som finns är viktigt för varje företag, det är där framtiden finns” säger Gunnar.


Med Falagrett har Gunnar utvecklat en plattform som förvaltar kompetens och som gör den åtkomlig och delbar. Falagrett gör det enkelt för företag att planera för den kompetens som behövs utifrån nuvarande och framtida behov, så att det inte uppstår flaskhalsar på grund av saknad kompetens.

Kompetens är också viktigt för den enskilda individen och med Falagrett kan medarbetare dokumentera sin kompetens från hela sitt arbetsliv, t.ex. kurser inom styrelsearbete, första hjälpen-utbildningar eller lavinkurser och erfarenhet inom fjällräddningen.

“Kompetens har inga gränser” säger Gunnar och menar på att just kompetens är ett grundfundament för både samhälle och individ.

“Om jag har kompetens så känner jag mig trygg, särskilt om jag också kan visa upp den och dela med andra. Det skapar win-win-win för alla parter” fortsätter Gunnar som menar att många företag förstår vinningen med smart dokumenterad kompetens rent intellektuellt. Nästa steg är att använda sig av en smart plattform där kompetens både kan dokumenteras och användas praktiskt i planering av projekt, anbud eller specifika insatser.

“Jag förstår att det kan vara utmanande att förändra sitt sätt att arbeta med intern kompetens. Att gå från excelfiler till en digital plattform. Därför har vi inkluderat en självklar del som fokuserar på lärande i vårt erbjudande” förklarar Gunnar. Kompetens ska vara enkelt och smidigt.

Genom sin långa erfarenhet kan Gunnar konstatera att företag egentligen utbildar för mycket. Istället för att på ett enkelt sätt se vad enskilda individer behöver så inkluderar man alla medarbetare i standardiserade utbildningsinsatser - trots att det egentligen inte behövs. Ändå har vi idag stort behov av mer kompetens.

“Vi behöver inte göra mer, vi behöver göra smartare” konstaterar Gunnar och vill uppmana fler att matcha befintlig kompetens mot behovet av utökad kompetens.

Falagrett hanterar alla branscher i sin plattform och vänder sig till företag i privat näringsliv, offentlig sektor och utbildningsföretag. Men Falagrett är också en digital plattform för enskilda individer. Den gemensamma nämnaren för alla som kan dra nytta av att samla kompetensen hos Falagrett är branscher med krav på giltigheter och kompetenser, t.ex. bygg, anläggning och transport. Då är dokumenterad kompetens en nödvändighet som lagstadgas av myndigheter i syfte att ansvara för arbetsmiljö och personsäkerhet.

“Sett till det större perspektivet har alla arbetsgivare samma ansvar, att ge all personal möjligheten till att både nyttja sin befintliga kompetens och lära sig nytt när behovet uppstår” säger Gunnar.