Kompetensinventering - en viktig del av företagsstrategin

Kompetensinventering är en process för att kartlägga vilka kompetenser som finns i en organisation. Den kompetens vi oftast pratar om är hårda kompetenser så som tekniska färdigheter och kunskaper, och mjuka kompetenser till exempel problemlösning, ledarskap och samarbete.
 

Det är viktigt att all kompetens inventeras och dokumenteras, även det man ibland beskriver som dold kompetens. Dold kompetens är kompetens som uppstår genom erfarenhet på jobbet, fritidsintressen eller andra erfarenheter utanför arbetslivet. Till exempel interkulturell kunskap eller kunskap om sociala medier.

För många organisationer är det självklart att värdera hårda kompetenser, men även mjuk och dold kompetens är en värdefull tillgång för företag och individer. För företag kan det hjälpa dem att identifiera och utveckla medarbetares potential som bidrar till företagets utveckling. För individer kan det bidra till att öka deras chanser att hitta ett jobb eller få en befordran.

 

Varför är kompetensutveckling viktigt?

 

Kompetensinventering är viktigt av flera anledningar. För det första ger det en tydlig bild av företagets samlade kompetens. Detta kan vara en värdefull tillgång när man ska fatta beslut om rekrytering, kompetensutveckling och organisationsförändringar.

För det andra kan kompetensinventering hjälpa företaget att identifiera eventuella kompetensgap. Detta är viktigt för att kunna säkerställa att företaget har de kompetenser som krävs för att nå sina mål.

För det tredje kan kompetensinventering användas för att förbättra medarbetarnas utvecklingsmöjligheter. Genom att kartlägga medarbetarnas styrkor och utvecklingsområden kan företaget erbjuda relevant kompetensutveckling som bidrar till att öka medarbetarnas prestationer.

Susanne Friman på Falagrett möter flera företag som vill jobba smartare med sin kompetensinventering. Falagrett har utvecklat ett digitalt verktyg för att både bättre och enklare kunna inventera och dra nytta av sina medarbetares kompetens.

Susanne beskriver hur många företag inom framförallt industri använder kompetensinventering för att säkerställa att medarbetarna är tillräckligt utbildade och att certifikaten alltid är uppdaterade, för att undvika risken att bli bötfälld på grund av bristfällig säkerhet kopplad till arbetsmiljö.

Med kompetensinventering får företag koll på sina medarbetare. Ibland behövs det inte rekryteras utifrån, med en kompetensinventering inser man att den kompetens som behövs redan finns internt. Eller att det finns medarbetare som bara behöver komplettera sin kompetens med enstaka kurser” säger Susanne

 

Vad kan företag tjäna på att inventera sin kompetens? 

Det finns flera fördelar med att inventera sin kompetens. Företaget kan bland annat:

  • Ta bättre beslut om rekrytering och kompetensutveckling
  • Identifiera och åtgärda eventuella kompetensgap
  • Öka medarbetarnas motivation och engagemang
  • Förbättra effektiviteten och produktiviteten
  • Bli mer konkurrenskraftigt